Vanoers.nlHR SolutionsHoe motiveer je een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Hoe motiveer je een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? 

Motivering concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Hoe specifiek moet de motivering van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn? Recent is hier door de Kantonrechter te Rotterdam een interessante uitspraak over gedaan.

Casus

Een werknemer is voor bepaalde tijd in dienst bij een paramedische kliniek gericht op huidtherapie in de functie van huidtherapeute. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. Op basis van dat beding is werknemer verboden om gedurende 12 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van 30 km van de werkgever werkzaamheden te verrichten in dezelfde markt als werkgever.

In de motivering van het beding is opgenomen dat werkgever wil voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de specifieke kennis die werknemer bij werkgever opdoet waaronder informatie over behandelmethodes van specifieke laserbehandelingen, klantendossiers en kennis van de omzetten en kostprijzen.

Na afloop van de arbeidsovereenkomst treedt de werknemer uit dienst en verzoekt hij werkgever om het concurrentiebeding buiten toepassing te verklaren. Omdat de werkgever dit weigert, start de werknemer een procedure waarin hij verzoekt om schorsing van het concurrentiebeding.

Geschil

De werknemer en de werkgever verschillen van mening over de vraag of de werkgever voldoende zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft die het concurrentiebeding rechtvaardigen en/of werkgever deze belangen voldoende heeft gemotiveerd.

In de wet is opgenomen dat een concurrentiebeding eigenlijk alleen opgenomen kan worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat voor zover een dergelijk beding desondanks wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dit alleen rechtsgeldig is als uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Aan die schriftelijke motivering moeten hoge eisen worden gesteld. Uit de motivering moet blijken om welke zwaarwegende bedrijfsbelangen het gaat en waarom die een concurrentiebeding vereisen, waarbij per geval een concrete afweging en een deugdelijke motivering nodig is. Die motivering moet gelijktijdig met het aangaan van het beding plaatsvinden en aan de werknemer kenbaar worden gemaakt.

In de wet is niet opgenomen wat onder zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet worden verstaan, maar uit de toelichting bij de wet blijkt dat het onder meer kan gaan om hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer verkrijgt, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent.

Uitspraak

De kantonrechter oordeelt dat in dit geval (i) de schriftelijke motivering niet voldoet aan de hoge eisen die daaraan worden gesteld, en (ii) dat niet is gebleken dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen die het concurrentiebeding rechtvaardigen.

De motivering is naar het oordeel van de Kantonrechter onvoldoende specifiek met betrekking tot welke specifieke laserbehandelingen de werknemer zal gaan uitvoeren. Daarnaast blijkt niet van welke concrete en feitelijke bedrijfsgevoelige informatie de werknemer kennis heeft gekregen. Dat een werknemer in de uitoefening van zijn functie kennis opdoet over klanten, kosten en omzet, waar een nieuwe (concurrerende) werkgever profijt van kan hebben, is inherent aan het vertrek van een werknemer en een omstandigheid die in zijn algemeenheid voor alle werkgevers geldt, aldus de Kantonrechter. Werkgever had in de motivering duidelijk en concreet moeten toelichten welke specifiek door de werknemer te verwerven kennis, ervaring en bedrijfsinformatie het betreft, waarmee hij het bedrijfsdebiet van de werkgever daadwerkelijk in gevaar kan brengen.

De werkgever heeft tijdens de mondelinge behandeling nog een nadere toelichting gegeven op de zwaarwegende bedrijfsbelangen, maar dat mocht volgens de Kantonrechter niet baten. De wet vereist volgens de Kantonrechter namelijk dat de concrete, feitelijke en specifieke motivering in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen en niet pas achteraf wordt gegeven. Een gebrekkige motivering.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt dat het belangrijk is om goed na te denken over de motivering van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en niet gemakshalve te volstaan met een algemene standaardmotivering. Het moet gaan om een zo concreet en specifiek mogelijke motivering.

Meer informatie

Wilt u graag een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat stand houdt? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen.

Neem contact op

Bron: ECLI:NL:RBROT:2022:7288

david van nassau
David van Nassau
Manager juridisch advies
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.
  • icon
david van nassau
David van Nassau
Van Oers Loonadvies

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Van Oers Loonadvies neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Wij geven u graag advies op maat en bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van loonadvies, salarisadministratie, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

David van Nassau
David van Nassau | Manager juridisch advies
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!