Vanoers.nlPrivacyverklaring

Privacyverklaring

Formulier ondertekenen
Privacyverklaring van van oers

Privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Verwerkingsverantwoordelijke, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Oers Accountants en Belastingadviseurs B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Ginnekenweg 145 te Breda en alle aan Van Oers gelieerde entiteiten, waaronder maar niet uitsluitend Van Oers Audit B.V., Van Oers Agro N.V., Van Oers Corporate Finance B.V., Van Oers Organisatieadvies N.V. en Van Oers IT en Cybersecurity N.V. (hierna te noemen Van Oers) van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in Nederland en wij bewaren onze gegevens op servers in de Europese Economische Ruimte (EER). Indien er persoonsgegevens uitgewisseld moeten worden voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst buiten de EER zal dit geschieden op basis van adequaatheidsbesluiten of passende waarborgen conform de AVG.

Algemeen

In deze privacyverklaring vatten wij samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt, beveiligd en openbaar gemaakt worden in verband met de door ons aangeboden websites en contactmogelijkheden (hierna ‘Websites en Contactmogelijkheden’). Voor het gebruik van onze dienstverlening geldt een aparte privacyverklaring die u krijgt toegestuurd als u van onze dienstverlening gebruik wenst te maken.

Van Oers kan bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan laten wij u dit weten. Toch raden wij u aan om periodiek zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.

Rechtsgronden en doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u onze websites bezoekt, informatie aanvraagt via onze websites en/of zich bij ons aanmeldt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

Van Oers verwerkt alleen persoonsgegevens voor de hier aangegeven doeleinden, op grond van een van de volgende wettelijk bepaalde rechtsgronden:

Verwerking waarvoor u toestemming moet geven

Wij vragen toestemming voor het gebruik van cookies op onze website(s). Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Lees meer over onze cookies.

Indien u niet bereid bent om de persoonsgegevens te verstrekken die wij voor deze doeleinden verwerken of niet wilt dat wij deze gegevens verwerken, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van de Websites en Contactmogelijkheden. U kunt de Websites en Contactmogelijkheden dus gewoon blijven gebruiken.

Verwerking die noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd belang van Van Oers

Hieronder vind u welke persoonsgegevens Van Oers verwerkt wanneer u gebruik maakt van de websitefunctionaliteiten:

 • Gebruik contactformulieren
  • naam, bedrijfsnaam;
  • e-mailadres, telefoonnummer;
  • inhoud van hetgeen ingevuld in het contactformulier.
  Uw gegevens worden verwerkt door een selecte groep van professionals welke contact met u kunnen opnemen. Van Oers maakt hierbij gebruik van een hostingpartij welke de door u ingevoerde gegevens direct doorstuurt naar Van Oers. Indien het contactverzoek leidt tot een overeenkomst met Van Oers zullen uw contactgegevens worden opgenomen in ons CRM/ERP pakket. Indien dit niet het geval worden uw gegevens gewist. Uw gegevens worden maximaal 2 maanden opgeslagen in ons cms-systeem.
 • Inschrijven voor een cursus via onze Van Oers Academy
  • voornaam, achternaam, voorletters, voorvoegsel, titel;
  • geslacht;
  • e-mailadres, telefoonnummer;
  • naam organisatie, organisatiegegevens.
  Uw gegevens worden verwerkt door een selecte groep van professionals waarbij uw gegevens worden opgeslagen in ons CRM/ERP pakket. Uw gegevens worden minimaal 2 jaar bewaard zodat wij u kunnen informeren indien er een geüpdatet cursus of gerelateerde cursus beschikbaar komt.
 • Online solliciteren
  • voorletters, roepnaam, tussenvoegsel, achternaam;
  • straatnaam, postcode, huisnummer, toevoeging, woonplaats;
  • e-mailadres en telefoonnummer;
  • curriculum vitae en motivatie.
  Uw gegevens worden verwerkt door een selecte groep van professionals welke contact met u kunnen opnemen. Uw sollicitatiegegevens worden direct opgeslagen en verwerkt in een aparte sollicitatiemodule binnen ons CRM/ERP pakket. Van Oers bewaart uw gegevens maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Indien u heeft aangegeven dat Van Oers uw gegevens langer mag bewaren voor toekomstige vacatures dan worden deze 1 jaar bewaard.
 • Het delen van bestanden met Van Oers
  • naam;
  • e-mailadres, telefoonnummer.
  Van Oers biedt u als klant de mogelijkheid om veilig grote bestanden te delen met medewerkers van Van Oers. Uw gegevens worden verstrekt en verwerkt door diegene aan wie u de bestanden stuurt. De bestanden worden als downloadverzoek tijdelijk opgeslagen (tot 21 dagen) op eigen systemen van Van Oers.

Onder gerechtvaardigd belang wordt ook verstaan het voorkomen of onderzoeken van daadwerkelijke of mogelijke fraude, inbraak, inbreuk of ander wangedrag dat betrekking heeft op onze Websites en Contactmogelijkheden. Daarnaast kan Van Oers uw persoonsgegevens verwerken voor het vragen van feedback en het ons in staat stellen onze Websites en Contactmogelijkheden te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren.

Indien u niet bereid bent om deze persoonsgegevens te verstrekken of niet wilt dat wij deze gegevens verwerken, dan kan dit tot gevolg hebben dat u de Websites en Contactmogelijkheden niet meer (goed) kunt gebruiken. Zo is het mogelijk dat wij uw toegang tot de Websites en Contactmogelijkheden blokkeren of beperken. De reden hiervoor is dat wij deze gegevens verzamelen omdat Van Oers een zogenaamd “gerechtvaardigd belang” heeft. Daarnaast hebben wij de gegevens nodig om misbruik van de Websites en Contactmogelijkheden te voorkomen of beveiligingsincidenten te voorkomen.

Privacyverklaring van van oers

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Van Oers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tenzij in deze privacyverklaring anders aangegeven, is het uitgangspunt dat uw persoonsgegevens verwijderd worden uiterlijk 2 jaar na uw laatste gebruik van de Websites en Contactmogelijkheden.

Sollicitatiegegevens bewaren wij maximaal 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure tenzij u toestemming geeft deze langer te bewaren (maximaal 1 jaar).

Delen van uw persoonsgegevens

U kunt als klant meerdere diensten afnemen bij Van Oers. Indien dit het geval is kunnen wij intern uw gegevens hergebruiken om zo dubbele of verkeerde data te voorkomen. De langst geldende bewaartermijnen (afhankelijk van de dienst) worden gehanteerd o.b.v. wettelijke of noodzakelijke vastgestelde termijnen.

 • Delen met verwerkers
  Wij kunnen derden, zoals hostingproviders, inschakelen om de website en de contactmogelijkheden aan te bieden. Die derden kunnen, in het kader van hun rol hierbij, uw persoonsgegevens verwerken. In dit opzicht wordt een dergelijke derde hierna aangeduid als 'Verwerker'.

  In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen alleen mogen gebruiken om de functionaliteiten op de websites mogelijk te maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende informatie die u zelf rechtstreeks aan Verwerkers verstrekt. Het is verstandig om uzelf goed te informeren over de Verwerker en zijn bedrijf, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.
 • Delen met uw toestemming
  Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met anderen als u ons daarvoor toestemming geeft. We kunnen bijvoorbeeld werken met andere partijen om specifieke diensten of aanbiedingen rechtstreeks aan u aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten van derde partijen of marketingaanbiedingen, dan kunnen wij uw naam of contactgegevens verstrekken als die nodig zijn om die dienst te verlenen of contact met u op te nemen.
 • Onze wettelijke verantwoordelijkheid
  Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit:
  • redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
  • nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
  • nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
  • nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Websites en Contactmogelijkheden.
  Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van verzoeken die wij ontvangen van een overheidsinstantie en die gaan over uw persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet.
 • Geanonimiseerde informatie
  Met anonimiseren van informatie wordt bedoeld dat de informatie dermate wordt veranderd dat identificatie van een natuurlijk persoon niet meer mogelijk is. Houd er rekening mee dat dergelijke informatie zonder uw toestemming gedeeld kan worden met derden.
Privacyverklaring van van oers

Bescherming van persoonsgegevens

Wij zullen ervoor zorgen dat we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking van persoonsgegevens. Zo heeft u als opdrachtgever het recht dat Van Oers zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Van Oers heeft daarom een intern beveiligingsbeleid en privacybeleid opgesteld en daarbij afgestemd op de privacy wetgeving. Dit beleid wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.

Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden ter bescherming van persoonsgegevens, zowel tijdens de overdracht daarvan en zodra we de persoonsgegevens hebben ontvangen.

We hebben fysieke, elektronische en managementprocedures ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij beperken, waar redelijkerwijs mogelijk, de interne toegang tot persoonsgegevens tot werknemers die de informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren. Onbevoegde toegang tot of het onbevoegd gebruik van persoonsgegevens door een werknemer is verboden en vormt redenen voor disciplinaire maatregelen. Onze medewerkers zijn gebonden aan een vertrouwelijkheidsclausule.

Onze informatie management systemen zijn, waar redelijkerwijs mogelijk, zodanig geconfigureerd dat werknemers die niet bevoegd zijn tot het raadplegen van bepaalde informatie of persoonsgegevens, in beginsel geen toegang hebben tot die informatie.

U moet er rekening mee houden dat onze Verwerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken, beheren of opslaan van (een deel van) de persoonsgegevens die we ontvangen. In de verwerkersovereenkomst die wij met deze Verwerkers hebben gesloten, hebben wij de Verwerkers verplicht om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij willen u er wel graag op wijzen dat absolute veiligheid voor het verzenden van persoonsgegevens via het internet of het opslaan van persoonsgegevens niet altijd gegarandeerd kan worden.

Wij willen u er wel graag op wijzen dat absolute veiligheid voor het verzenden van persoonsgegevens via het internet of het opslaan van persoonsgegevens niet altijd gegarandeerd kan worden.

Links naar sites van derden

Onze Websites en Contactmogelijkheden kunnen links bevatten naar andere websites. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over deze sites of hun activiteiten. Als u uw persoonsgegevens verstrekt op deze pagina’s van derden, dan is Van Oers hierbij niet betrokken. In dat geval is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Links van onze website naar derden of naar andere sites worden namelijk alleen ten behoeve van u ter beschikking gesteld. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan hen verstrekt.

Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens?

Als betrokkene heeft u op grond van de wet een reeks rechten die u kunt uitoefenen. Wij zullen hier kort uw rechten toelichten en hoe daar gebruik van kunt maken. Houd er rekening mee dat het uitoefenen van uw rechten tot gevolg kan hebben dat u de Websites en Contactmogelijkheden niet meer kan gebruiken of niet meer geleverd wordt.

U kunt de persoonsgegevens die in het kader van het gebruik van de Websites en Contactmogelijkheden worden verzameld, controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen.

Wij hebben soms het recht om uw persoonsgegevens te bewaren. Dit kan als dit noodzakelijk of aanbevolen is om geschillen op te lossen, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, voor technische en/of juridische vereisten en/of indien het gebruik van de Websites en Contactmogelijkheden dit vergt.

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te beperken of te stoppen. Wij voldoen dan waar mogelijk aan uw verzoek.

U kunt ons vragen om de persoonlijke informatie die wij over u verwerken over te dragen aan een ander. U moet dan wel specificeren welke informatie u overgedragen wenst te zien. Wij voldoen aan een dergelijk verzoek enkel als het gaat om informatie die is verwerkt op basis van toestemming of een overeenkomst, tenzij deze informatie ook persoonsgegevens bevat over andere (natuurlijke) personen.

U heeft het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een ​​klacht in te dienen die verband houdt met onze verwerking van persoonsgegevens. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Indienen van verzoeken
  U kunt schriftelijk of per e-mail een aanvraag indienen om gebruik te maken van uw rechten. Een schriftelijk verzoek dient gedateerd en ondertekend ingediend te worden. Schriftelijke en digitale verzoeken bevatten ten minste:
  • dat het een verzoek betreft in het kader van “uitoefenen rechten betrokkene AVG”;
  • dat deze gericht zijn aan de Privacy Officer;
  • de volledige naam en voorletters en het adres van de betrokkene;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van betrokkene (waarbij het BSN-nummer en de pasfoto onleesbaar zijn gemaakt);
  • de vermelding van e-mail adres;
  • een toelichting op het verzoek en van welk recht u gebruik wenst te maken;
  • dat een verzoek om beperking of correctie aangeeft welke wijzigingen u wenst door te voeren.
  Ter controle vragen wij om uzelf te identificeren d.m.v. een kopie identiteitsbewijs. Dit doen wij om uitwisseling van uw persoonsgegevens met verkeerde personen te voorkomen.

  Het verzoek om inzage, correctie, overdracht, wissen of beperking moet worden ingediend via het postadres Postbus 165, 4870 AD Etten-Leur of per e-mail: privacy@vanoers.nl
 • In behandeling nemen en afhandeling van verzoeken
  Van Oers neemt alleen verzoeken in behandeling waarvoor zij aan te merken is als verwerkingsverantwoordelijke. Indien dit laatste niet het geval is, krijgt u het bericht dat het verzoek niet in behandeling wordt genomen. Ingeval Van Oers aan te merken is als Verwerker zendt zij het verzoek ter behandeling door naar de juiste Verwerkingsverantwoordelijke. U krijgt hiervan bericht.

  Indien het verzoek niet voldoet aan de gestelde voorwaarden (zie indienen van verzoeken) dan wordt u in de gelegenheid gesteld het verzoek binnen 2 weken aan te passen. Wordt binnen deze termijn het verzoek niet aangepast dan ontvangt u een beslissing dat het verzoek niet in behandeling wordt genomen.

  Van Oers verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek wordt gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Van Oers stelt u, indien van toepassing, binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Privacyverklaring van van oers

Cookie statement

Op deze website worden zogeheten cookies geplaatst teneinde het gebruiksgemak van de website te vergroten. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden gebruikt. Van Oers kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Cookies slaan geen informatie op over uw naam, leeftijd, geslacht, en andere persoonlijke gegevens.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Hierdoor herkennen wij u (uw computer) bij een volgend bezoek.

Cookies die op de website gebruikt worden:

1. Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en kunnen niet in onze systemen worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van een respons waarmee u een dienst aanvraagt, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van een formulier. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet.

2. Analytische cookies

Google Analytics

Van Oers gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Door gebruik te maken van de website van Van Oers geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals in ons privacy statement omschreven.

Van Oers maakt gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website. Dit houdt in dat Van Oers de volgende stappen heeft ondernomen:

 • met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
 • het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

3. Derden

Sociale Media

Op onze website zijn privacy-vriendelijke buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“sharen”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Van Oers raadt u aan ook eerst de privacy verklaring(en) van deze derden erop na te slaan alvorens u van dit soort diensten gebruik maakt. Van Oers houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door zulke derden.

Privacyverklaring van van oers

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Hoe kan ik Cookies uitschakelen?

Wanneer u cookies uitschakelt, kunt u niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken, dit kan ook het gebruiksgemak van de Website beïnvloeden. Daarnaast heeft het weigeren van cookies alleen gevolgen op de browser en de computer waarop je deze handelingen uitvoert. U maakt zelf de keuze om cookies in uw browser of op uw computer uit te schakelen of te verwijderen. Voor meer informatie over hoe u cookies kunt verwijderen.

Cookies uitschakelen