Vanoers.nlBelastingadviesBtw bij in- en uitlenen van onderwijspersoneel

Btw bij in- en uitlenen van onderwijspersoneel 

btw bij in- en uitlenen van onderwijspersoneel

Recent is het btw-besluit ter beschikking stellen van personeel geactualiseerd. Daarnaast heeft rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs uitspraak gedaan over de btw-behandeling van het inzetten van docenten op basisscholen. Zowel het besluit als de uitspraak zijn erg relevant voor onder andere het inzetten van personeel in de onderwijspraktijk. In dit artikel lichten we dit nader toe.

Het inzetten van personeel – hoe zit dat ook alweer?

Bij het inzetten van personeel is het voor de btw allereerst relevant om vast te stellen of sprake is van het ter beschikking stellen van personeel of dat sprake is van een andersoortige prestatie (zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een opdracht).

Van het ter beschikking stellen van personeel is sprake indien uitlener het personeel ter beschikking stelt aan de inlener, waarbij dat personeel onder leiding of toezicht van de inlener arbeid verricht. Het ter beschikking stellen van personeel is in beginsel btw-belast, tenzij een beroep kan worden gedaan op een van de goedkeuringen van het besluit ter beschikking stellen van personeel.

Als geen sprake is van het ter beschikking stellen van personeel, dan is het niet mogelijk om een beroep te doen op een van de goedkeuringen van het voornoemde besluit. Er is dan sprake van een andersoortige prestatie, zoals een overeenkomst van opdracht. De aan te leggen toets voor de btw is dan wezenlijk anders. Kort gezegd is de prestatie dan uitgangspunt btw-belast, tenzij een btw-vrijstelling (zoals de btw-onderwijsvrijstelling) kan worden toegepast.

Ter volledigheid merken wij op dat het inzetten van personeel (bijvoorbeeld als onderdeel van een aangegaan samenwerkingsverband) ook om andere redenen dan hiervoor benoemd zonder btw kan plaatsvinden, bijvoorbeeld indien is voldaan aan de voorwaarden van leerstuk kosten voor gemene rekening. Wij gaan hier in dit artikel niet verder op in.

De uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant

Er bestaat in praktijk nogal eens discussie over de vraag of sprake is van een het ter beschikking stellen van personeel of van een overeenkomst tot opdracht. Zo ook in de recente uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant.

In de casus was sprake van een stichting die docenten inzet op basisscholen. De stichting brengt hierbij geen btw in rekening, omdat zij van mening is dat de docenten hun werkzaamheden zelfstandig verrichten en dat hierop een btw-vrijstelling van toepassing is. De inspecteur is echter van mening dat de stichting 21% btw had moeten voldoen over de inzet van het personeel en legt daarom een naheffingsaanslag op.

De rechtbank volgt het standpunt van de inspecteur. De rechtbank stelt dat de docenten hun werkzaamheden niet zelfstandig verrichten, maar door tussenkomst van de stichting. Daarom moeten de werkzaamheden van de stichting worden beoordeeld en niet de werkzaamheden van de docenten. De rechtbank oordeelt vervolgens dat uit de afgesloten overeenkomst tussen stichting en haar afnemers niet volgt dat sprake is van het (btw-vrijgesteld) verzorgen van onderwijs, maar van het (btw-belast) ter beschikking stellen van personeel. De docent valt namelijk onder verantwoordelijkheid van de school en niet de inlener.

Deze uitspraak bewijst maar weer eens dat een verkeerde kwalificatie van de inzet van personeel grote btw-gevolgen kan hebben.

Het geactualiseerde besluit ter beschikking stellen van personeel

Niet beoordeeld door de rechtbank – maar wel relevant voor de praktijk – is of de btw-heffing wel achterwege kan blijven op grond van het besluit ter beschikking stellen van personeel. Het in rekening brengen van btw werkt immers kostprijsverhogend, omdat scholen de in rekening gebrachte btw veelal niet in aftrek kunnen brengen.

Zoals hiervoor reeds toegelicht kent het besluit een aantal goedkeuringen waarbij btw-heffing bij het ter beschikking stellen van personeel alsnog achterwege kan blijven. De staatssecretaris heeft op 15 juli 2022 in het besluit een aantal verduidelijkingen aangebracht.

Zo zijn een aantal voorwaarden verduidelijkt die relevant zijn voor de onderwijspraktijk. De belangrijkste verduidelijking is dat de redelijke kostenvergoeding voor het uitlenen van personeel beperkt moet blijven tot maximaal 5% van de brutoloonkosten van het betrokken personeelslid. Voorheen werd geen percentage benoemd. Onze praktijkervaring is dat het percentage (max. 5%) vaak aan de lage kant is.

Een andere wijziging is dat het besluit verduidelijkt wat onder een overeenkomst van opdracht dient te worden verstaan. Ook is een bijlage met vragen en antwoorden toegevoegd. In deze bijlage wordt verder ingezoomd op enkele onderwerpen uit het besluit.

Hoe nu verder?

Het vaststellen van de btw-gevolgen van het inzetten van personeel in (onder andere) de onderwijspraktijk blijft een complexe aangelegenheid. Een onjuiste kwalificatie van de inzet (overeenkomst van opdracht in plaats van ter beschikking stellen van personeel en vice versa) dan wel een onterecht beroep op het besluit ter beschikking stellen van personeel kan ingrijpende btw-gevolgen hebben.

In geval uw organisatie personeel ter beschikking gesteld krijgt of stelt (c.q. in- of uitleent), is het raadzaam om te (her)beoordelen of (nog steeds) terecht wel/geen btw in rekening wordt gebracht. Mogelijk is het op basis van deze beoordeling nodig om wijzigingen aan te brengen bij bestaande overeenkomsten en/of eventueel door u gehanteerde standaardovereenkomsten. Indien wenselijk ondersteunen wij u uiteraard graag bij deze beoordeling en/of de nadien evt. te nemen vervolgstappen.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze btw-adviesgroep. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: btwadviesgroep@vanoers.nl.

Neem contact op

  • icon

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
|
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!