Alles weten over ziektekosten bij werken in het buitenland?

Stethoscoop met grafiek
werken in nederland met van oers

Verzekeringsplicht bij grensoverschrijdend werken

Als u in uw eigen woonland werkt, bent u gewoonlijk aldaar sociaal verzekerd. De regelingen in het woonland, wat ziektekosten en arbeidsongeschiktheid(uitkeringen) betreft, zijn vaak in meer of mindere mate bekend. Maar wat gebeurt er als u naar het buitenland vertrekt om daar te werken?

werken in nederland met van oers

Verzekerd zijn in het land waar u werkt

Voor grensoverschrijdend werken binnen Europa is in zogenaamde verordeningen geregeld waar iemand sociaal verzekerd is en premies dient af te dragen. De hoofdregel daarbij is dat men verzekerd is in het land waar men werkt. Is sprake van tijdelijke uitzending dan blijft men de eerste jaren veelal verzekerd in het woonland. Bij werken in meerdere landen tegelijk gelden weer afzonderlijke aanwijsregels. Is men werkzaam buiten Europa dan bepalen de tussen de landen gesloten verdragen en nationale regelingen hoe de sociale zekerheid is geregeld.

Sociale verzekeringen in Nederland

Er zijn een tweetal hoofdcategorieën van sociale verzekeringen in Nederland. De volksverzekeringen, waarvan de premies in de regel door de verzekerde zelf worden betaald. Voor werknemers geschiedt dit door inhoudingen op het brutoloon. Daarnaast kennen we werknemersverzekeringen die door de werkgever worden betaald.

Volksverzekeringen in Nederland

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De Algemene Ouderdomswet voorziet in een basis ouderdomspensioen bij het bereiken van de pensioenleeftijd. De hoogte is onafhankelijk van het inkomen. Men kijkt enkel naar het aantal jaren dat men hiervoor verzekerd is geweest.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

De algemene nabestaandenwet is een vangnet c.q. risicoverzekering die voorziet in een (tijdelijke) uitkering voor weduwe(n) en wezen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz dekt zware geneeskundige risico’s die niet onder de Nederlandse zorgverzekering vallen, zoals langdurige zorg thuis of opname in een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg.

Werknemersverzekeringen

Ziektewet (ZW)

Een Nederlandse werkgever is op grond van de wet verplicht gedurende twee jaar het loon door te betalen van een zieke werknemer. Doch dit geldt niet in alle gevallen. De Ziektewet is er voor alle werknemers waarvoor de werkgever bij ziekte niet zelf verplicht is het loon door te betalen zoals bepaalde oproepkrachten /uitzendkrachten zonder vast contract, mensen van wie het arbeidscontract tijdens de ziekteperiode afloopt en stagiairs.

Werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet voorziet in een tijdelijke uitkering aan een werknemer ingeval deze niet verwijtbaar werkloosheid wordt.

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

De WIA voorziet in een uitkering als u 2 jaar door ziekte niet of minder kunt werken en daardoor 65% minder kunt verdienen van uw oude loon.

werken in nederland met van oers

Nederlandse zorgverzekeringen

Werknemers die in Nederland verzekerd zijn voor ziektekosten zijn verplicht een zogenoemde basisverzekering af te sluiten voor ziektekosten bij een verzekeraar. De jaarlijkse premie hangt af van het gekozen eigen risico en bedraagt circa € 1.500 per jaar. De werkgever betaalt daarnaast een inkomensafhankelijke bijdrage. Bij het niet tijdig afsluiten van een verzekering zullen boetes worden opgelegd.

Basisverzekering in Nederland

De basisverzekering voorziet in een basisdekking van geneeskundige verzorging. Veel verzekeraars bieden aanvullende dekkingen aan. Ook voor meerderjarige gezinsleden die niet zelfstandig verzekerd zijn voor ziektekosten kan een bijdrage c.q. verzekeringsplicht ontstaan.

werken in nederland met van oers

Afdracht van premies creëert niet altijd recht op uitkering

Wat de sociale regelgeving nog complexer maakt, is het gegeven dat door het afdragen van premies in het ene land een werknemer niet altijd rechten krijgt op uitkeringen uit dat land. Zo zal binnen Europa een werkloosheidsuitkering veelal ontvangen worden uit het woonland. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs het land te zijn waar men premies heeft afgedragen. Soms ontvangt men uitkeringen uit meerdere landen. Ieder land hanteert daarbij andere regels wat de hoogte is, de duur en de voorwaarden waaronder u recht heeft op een uitkering. Van belang is dat u niet enkel uw plichten maar ook uw rechten goed in beeld hebt.

Kurt van Heerewaarden
KURT VAN HEEREWAARDEN | SENIOR MANAGER FISCAAL
Meer weten over ziektekosten bij werken in het buitenland?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek