Vanoers.nlWaar moet ik aan voldoen om een Eurovergunning te verkrijgen
Waar moet ik aan voldoen om een Eurovergunning te verkrijgen

Om een eurovergunning te verkrijgen moet u en uw onderneming voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden. Deze zijn:

Reële vestiging

UW onderneming moet kunnen beschikken over een reële vestiging in Nederland. Dit betekent dat er sprake is van een werkelijke en duurzame vestiging. Zodra de Eurovergunning is verleend, moet het bedrijf over minimaal één voertuig beschikken. Op verzoek toont de onderneming dit aan met een kentekenbewijs (eigendom) of een huur- of lease-overeenkomst van het voertuig.

Kredietwaardigheid

U bent kredietwaardig als u over voldoende financiële middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. U moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als u één voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat u inzet. Dus stel u heeft drie voertuigen dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend vermogen. U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings-)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en een verklaring van een AA- of RA-accountant (NBA) of een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs  of door een accountant of belastingdeskundige, aangesloten bij een door de NIWO na goedkeuring van de Minister daartoe aangewezen instelling. Deze verklaring moet zijn opgesteld volgens de bepalingen in het ‘Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning’, waarover deze deskundigen beschikken.

Vakbekwaamheid

De vervoersmanager, degene die leiding geeft aan de vervoers- werkzaamheden, moet vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg. Voor dit vakdiploma legt u een zestal examens af, het CBR organiseert deze examens. Er zijn diverse aanbieders die de opleiding/cursus verzorgen. De vervoersmanager moet in de Europese Unie wonen. Als de eigenaar, vennoot of directeur zelf het vakdiploma bezit, dan is deze persoon de (interne) vervoersmanager. Is de onderneming niet zelf in bezit is van het vakdiploma, dan kan zij een vervoersmanager aantrekken, bijvoorbeeld een procuratiehouder of bedrijfsleider. Voorwaarde is dat de NIWO kan vaststellen dat de vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden en dat er een reële band is met de onderneming. U vult in dat geval een ‘verklaring inbreng vakbekwaamheid’ in.

Vanaf 1 januari 2015 mag een vervoersmanager zijn vakdiploma inbrengen bij maximaal 4 transportbedrijven met een totaal wagenpark van maximaal 50 voertuigen. Wel mag een interne vervoersmanager in beginsel bij 1 onderneming of 1 holding een onbeperkt aantal voertuigen beheren.

Betrouwbaarheid

U toont dit aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor Natuurlijke Personen (NP) en/of Rechtspersonen (RP). Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft deze verklaringen af. De VOG mag maximaal twee maanden oud zijn, ten tijde van het indienen van de aanvraag bij de NIWO.

  • Als de rechtsvorm van uw onderneming een B.V., V.o.f. of maatschap is, dan vraagt u de VOG RP rechtstreeks aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat kan digitaal en per post.
  • Als de rechtsvorm een eenmanszaak is, dan heeft u een VOG NP nodig. U kunt deze zelf digitaal aanvragen of ga met het speciaal door de NIWO ingevulde formulier VOG NP (Natuurlijke Personen) naar uw gemeente.
  • En alleen als er een vervoersmanager is aangetrokken (zie vakbekwaamheid), dan moet voor deze persoon apart een VOG NP aangevraagd worden.
  • Per 1 mei 2016 worden bij de toetsing door het ministerie van Justitie en Veiligheid niet langer die bestuurders meegenomen die woonachtig zijn in het buitenland en/of niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit. In die gevallen dient er een aparte VOG NP te worden overgelegd. Deze VOG NP wordt aangevraagd in het land waar men woonachtig is cq land van herkomst.

Wet Bibob

De NIWO kan een Eurovergunning weigeren of intrekken op basis van een advies van Bureau Bibob. In het Bibob-advies staat of en in welke mate er gevaar bestaat dat de Eurovergunning voor criminele activiteiten wordt of zal worden misbruikt. De NIWO vraagt alleen een Bibob-advies aan, als daar aanleiding toe is.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

De onderneming moet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven staan. De NIWO haalt deze gegevens uit het Handelsregister, het meezenden van een KvK-uittreksel is niet meer nodig

 

Hulp nodig?

Het transportteam van Van Oers is u uiteraard graag behulpzaam bij het aanvragen van een eurovergunning.

demis van loenhout
Demis van Loenhout
Manager accountancy
Direct contact