Vanoers.nlGeldt er een verplichte cao voor de sector transport en logistiek?
Geldt er een verplichte cao voor de sector transport en logistiek?

1.         Wat is de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen?

Wat is de CAO precies en tussen welke partijen is deze tot stand gekomen?

Het antwoord op deze vraag is belangrijk omdat de betrokken partijen de werkgevers en werknemers vertegenwoordigen die worden gebonden aan de CAO.

De CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst waarin onder andere afspraken en voorwaarden staan tussen werkgevers en werknemers over bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling  van overwerk, werktijden etc. De CAO is gesloten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De CAO heeft een standaardkarakter. Dit betekent dat van de bepalingen in de CAO niet mag worden afgeweken, óók niet in het voordeel van de werknemer, tenzij anders is aangegeven. Dit is namelijk relevant voor de vraag waarop de CAO dient te worden uitgelegd.

Heeft u vragen over de uitleg en toepassing van de CAO dan helpt Van Oers u graag.

 

2.         Welke werkzaamheden vallen onder de CAO?

Art. 2 van de CAO bepaalt welke werkzaamheden onder de werkingssfeer van de CAO vallen.

De CAO (voor zover het het beroepsgoederenvervoer betreft) is van toepassing op alle werknemers en werkgevers die in Nederland zijn gevestigd, vergunningplichtig (NIWO-vergunning) vervoer verrichten en/of die tegen vergoeding geheel of ten dele vervoer verrichten anders dan personen, over de weg of andere voor het openbaar verkeer openstaande wegen.

Twijfelt u of u onder de werkingssfeer van deze CAO valt? Neem dan contact op met een van onze specialisten bij Van Oers. Wij gaan dit graag voor u na.

 

3.         Is er momenteel een CAO?

Het is belangrijk om in de gaten te houden of er momenteel een cao is, of dat we in een zogenaamde CAO-loze periode zitten.

De CAO liep van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Op 3 juni 2020 volgde het bericht dat werkgeversorganisaties samen met de vakbond het initiatief hadden genomen  de CAO ongewijzigd te verlengen tot 1 januari 2021. De verlenging betekent dat alle afspraken uit de “oude” CAO blijven gelden. Rechten en plichten blijven zoals ze waren, waaronder ook de loonschalen en regelingen omtrent overwerk, verlof en vakantiedagen. Hierdoor worden economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis weggenomen en kan er meer  worden gefocust op het gezond houden van bedrijven en het herstellen van de werkgelegenheid.

Onderhandelingen over inhoudelijke wijzigingen van de cao zijn pas bij de volgende CAO-ronde aan de orde.

 

4.         Ben ik als werkgever verplicht CAO toe te passen?

Bent u als werkgever lid van TLN en/of heeft u de CAO van toepassing verklaard in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer, dan bent u verplicht de CAO toe te passen.

Ook is de CAO algemeen verbindend verklaard vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, zonder terugwerkende kracht. Dit betekent dat de CAO ook geldt voor iedere werkgever die niet op een andere manier gebonden is, maar die wel valt binnen de werkingssfeer van deze CAO, tenzij de werkgever daarvan is uitgezonderd.

De CAO is op dit moment op iedereen van toepassing die valt binnen de werkingssfeer van de CAO omdat deze algemeen verbindend is verklaard.

 

5.         Wat betekent de CAO voor mijn loonadministratie?

Voor werkgevers in de transport en logistiek-branche is het meestal verstandig de loonadministratie uit te besteden aan specialisten. Zij zijn goed op de hoogte van alle actuele wet- en regelgeving en zorgen voor een juiste toepassing van de regels conform de CAO bepalingen.

Van Oers heeft een ‘dedicated’ loonadvies team voor onze logistieke klanten. Hierdoor wordt de beschikbare kennis gebundeld en kunnen wij onze klanten optimaal bedienen. Dat doen we met loonadministrateurs, arbeidsjuristen en sociale zekerheid specialisten. Zo weet u dat u altijd kunt terugvallen op ervaren en deskundige adviseurs.

Hulp nodig?

Het transportteam van Van Oers is u uiteraard graag behulpzaam bij het aanvragen van een eurovergunning.

Foto Suzy Buijzen
Suzy Buijzen
Senior jurist
Direct contact