Vanoers.nlBouw en vastgoed, Agro, BelastingadviesSplitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting geldt ook voor uitgifte van aandelen

Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting geldt ook voor uitgifte van aandelen 

Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting aandelen

De splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting blijft in praktijk voer voor discussie. In praktijk gaat het onder andere vaak over verschil van inzicht in de zakelijke overwegingen die ten grondslag moeten liggen aan de splitsingsvrijstelling. In casu gaat het echter niet over de zakelijke overwegingen, maar over het toepassingsbereik van de vrijstelling. Hierover leest u meer in dit artikel.

Toelichting casus

Onderhavige casus gaat over de toepassing van de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting, waarbij sprake is van een zogenoemde ‘zuivere ruziesplitsing’. De ruziesplitsing wordt ook wel ‘aandeelhouderssplitsing’ genoemd. Bij dit type splitsing wordt één bv met meerdere aandeelhouders gesplitst in meerdere bv’s met elk één eigen aandeelhouder. In casu hield belanghebbende X dan ook 50% van de aandelen in Y B.V. Door onenigheid met de andere 50%-aandeelhouder over de verdere bedrijfsvoering is gekozen voor een ruziesplitsing. Als gevolg van de ruziesplitsing houdt X uiteindelijk 100% van de aandelen een Z B.V. Deze laatstgenoemde bv is een afsplitsing van Y B.V., waarin onroerend goed is toebedeeld. Z B.V. kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon.

In casu stond niet ter discussie dat de splitsingsvrijstelling in de zin van de overdrachtsbelasting van toepassing was, maar wel het toepassingsbereik van deze splitsingsvrijstelling. Bij onderhavige ruziesplitsing kunnen zich namelijk twee belastbare feiten voordoen voor de overdrachtsbelasting:

  1. De verkrijging van het (fictief) onroerend goed onder algemene titel door Z B.V.
  2. De uitgifte van aandelen door de verkrijgende vennootschap Z B.V. aan X

De Belastingdienst is van mening dat de aangehaalde splitsingsfaciliteit niet van toepassing is op de verkrijging onder II. Hiervoor is echter wel een (beperkte) goedkeuring door de staatssecretaris in het leven geroepen. Indien en voor zover het (middellijke) belang dat de aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon hebben in de waarde van de onroerende zaken niet wijzigt, is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd. X kan in deze casus de goedkeuring niet toepassen, maar vindt toch dat de uitgifte van aandelen door de verkrijgende vennootschap Z B.V. niet belast is met overdrachtsbelasting. De uitgifte van aandelen is volgens X onderdeel van de splitsing, en moet daarom ook onder de splitsingsvrijstelling vallen.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de splitsingsvrijstelling volledig (voor beide verkrijgingen genoemd onder I en II) kan worden toegepast. De rechtbank baseert haar oordeel op het feit dat de uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap Z B.V. van rechtswege geschiedt krachtens de juridische splitsing. Er is met andere woorden geen sprake van een van de splitsing te onderscheiden separate uitgifte van aandelen in Z B.V. (de onroerendezaakrechtspersoon). De rechtbank stoelt haar betoog verder op een passage uit de parlementaire geschiedenis waarin wordt opgemerkt dat er geen reden is de vrijstelling niet van toepassing te laten zijn op de verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon. De uitspraak van de rechtbank is op dit vlak niet in lijn met huidig beleid van de staatssecretaris.

Toekomstige ontwikkelingen

Het is de vraag of het beleid van de staatssecretaris wordt aangepast in overeenstemming met de uitspraak van de rechtbank. Ten eerste, omdat er simpelweg hoger beroep is ingesteld door de Belastingdienst. Ten tweede, omdat het kabinet in de Voorjaarsnota van 28 april 2023 heeft aangekondigd voornemens te zijn de voorwaarden van de splitsingsvrijstelling te herzien.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met onze btw-adviesgroep. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: btwadviesgroep@vanoers.nl.

Neem contact op

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
Thijs Bijlard
Thijs Bijlard | Directeur fiscaal | btw-specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!