Vanoers.nlOnderwijsVerantwoording NPO-middelen

Verantwoording NPO-middelen 

Verantwoording NPO-middelen

De verantwoording van de NPO-middelen gebeurt op dezelfde wijze als de reguliere lumpsumbijdragen; de over het schooljaar 2021/2022 (te) ontvangen middelen worden voor 5/12e in 2021 verantwoord als baten. Deze zijn overigens gelijk aan de daadwerkelijke ontvangsten in 2021. Indien u over deze periode minder lasten heeft gemaakt dan er aan baten zijn ontvangen, kunt u hiervoor een bestemmingsreserve vormen binnen het eigen vermogen. Dit geeft extra inzicht aan de gebruiker van de jaarrekening. Wij adviseren u daarom dan ook om de niet bestede NPO-middelen op te nemen in deze bestemmingsreserve NPO.

Bestuursverslag

In uw bestuursverslag dient u een tekstuele toelichting op te nemen inzake de besteding. Dit bestaat uit inzicht te geven op de totstandkoming van het schoolprogramma. Uit uw jaarverslag moet blijken:

  • of scholen een schoolscan hebben gemaakt;
  • welke soorten interventies scholen hebben gekozen voor hun schoolprogramma;
  • hoe ouders en leraren – en in het vo ook de leerlingen – betrokken zijn bij de plannen;
  • of scholen de vereiste instemming van hun MR hebben gekregen;
  • hoeveel procent van de middelen is ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL);
  • welke eerste resultaten u in de uitvoering van de plannen kunt melden.

Wanneer middelen uit het NPO bovenschools zijn ingezet, moet worden aangegeven of de GMR daarmee heeft ingestemd en welke soort interventies zijn gekozen. Daarbij hoeft u niet op elke school afzonderlijk in te gaan.

Nieuwe bekostiging 2023

De invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek binnen het PO staat gepland op 1 januari 2023. Een belangrijke verandering daarbij is dat er vanaf die datum niet meer per schooljaar wordt gefinancierd, maar dat alle bekostiging op basis van een kalenderjaar wordt toegerekend. Er is daarbij geen apart budget meer voor personeel en materieel. Gevolgen van deze vereenvoudiging binnen het PO zijn:

  • Afschaffing van de GGL doordat er wordt gerekend met één basisbedrag per leerling en per school.
  • Vervallen van de vordering OCW met ingang van 2022. Daardoor ontvangt u in 2022 nog wel het volledige bedrag voor dat kalenderjaar, maar zullen de baten in de periode augustus-december 2022 lager zijn dan hetgeen waar u recht op zou hebben op basis van de huidige systematiek (schooljaarbekostiging). Vanaf 1 januari 2023 zijn de bedragen met betrekking tot verantwoorde baten en ontvangen gelden weer gelijk aan elkaar.

Begroting 2022

Deze éénmalige aanpassing leidt dus in 2022 tot lagere Rijksbijdragen in de exploitatie (augustus-december). Mogelijk dat als gevolg hiervan in uw begroting 2022 reeds een tekort is begroot. Wij adviseren u om de impact van de aanpassing van de bekostigingssystematiek in de toelichting bij de meerjarenbegroting op te nemen, zodat voor de lezers van het bestuursverslag duidelijk is dat hier sprake is van een bijzonderheid met negatieve impact op de verwachte resultaten. Ook het creëren van een bestemmingsreserve ultimo 2021 wordt geadviseerd om zo ook het mogelijke bovenmatige vermogen te nuanceren.

UBO-register

Schoolbestuurders moeten worden ingeschreven in het UBO-register – PO/VO voor ‘ultimate beneficial owner’ (uiteindelijke belanghebbende). De UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een juridische entiteit).

Als gevolg van Europese regels (de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU) 2015/849) moeten onderwijsorganisaties hun bestuurders ook registreren in het UBO-register. In Nederland is het UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008.

U heeft, voor zover u dit nog niet heeft gedaan, tot uiterlijk 27 maart 2022 de tijd om deze registratie bij de Kamer van Koophandel te voltooien. Registratie kan alleen plaatsvinden door de bestuurders zelf en is verplicht. Het niet of niet tijdig registreren van de UBO’s is een economisch delict.

Waadi

Als u personeel uitleent of inhuurt, dan krijgt u te maken met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, Waadi. Volgens deze wet hebben uitleners een registratieplicht. Als inlener van personeel moet u controleren of deze registratie in het Handelsregister juist is. Beide partijen kunnen een boete krijgen als dit niet klopt. De overheid wil met de Waadi-wet en registratieplicht illegale arbeid en uitbuiting van arbeidskrachten tegengaan. Zo kan zij fraude beter opsporen zoals illegale arbeid, schijnconstructies, te lange werktijden en onderbetaling. De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van de wet Waadi.

Controleren

Via deze pagina kunt u controleren of uw organisatie en/of de organisatie waar u mensen van inleent, staat geregistreerd.

Als uw organisatie niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan kan dit bij de KVK doorgegeven worden via dit vragenformulier. Vul bij ‘Je vraag’ in: Bij deze maak ik er melding van dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt. Vermeld naam, bedrijfsnaam én KVK-nummer.

Afschaffing BTW Toezichthouders – gevolgen voor de WNT-controle

Met ingang van 28 april 2021 is de BTW-wetgeving aangepast. Dit betekent dat toezichthouders (leden Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen) met ingang van 7 mei 2021 geen btw meer in rekening mogen brengen over hun vergoeding. Op de site van de koninklijke nederlandse beroepsorganisatie van accountants leest u er meer over.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met onze onderwijsspecialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: onderwijs@vanoers.nl.

Neem contact op

  • icon
Van Oers Onderwijs

Op zoek naar een adviseur in de onderwijssector?

Uw onderwijsspecialist met kennis van zaken met een moderne aanpak in onderwijsadvies- en administratie. We dagen u uit en denken met u mee. Samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van uw organisatie.
Meer informatie
stapels muntgeld met graduation cap

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Joost Rommens
Joost Rommens | Manager accountancy
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!