Bescherm persoonsgegevens en voldoe aan de AVG

AEX
Zicht in uw privacy risico’s met Advies van Van Oers

Breng uw privacy risico’s in kaart

Digitalisering helpt organisaties wereldwijd bij het verzamelen, opslaan en delen van persoonsgegevens. Wat dat betreft is digitalisering een geschenk. Maar aan al dit gemak kleven ook privacy risico’s. Bij een datalek kunnen persoonsgegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie in één klap op straat terecht komen. Dat is iets wat u te allen tijde wilt voorkomen. Wij helpen u daarbij.

Waar liggen uw grootste privacy risico’s?

Om uw privacy risico’s in kaart te brengen, voeren wij een Privacy Impact Assessment uit. Hierdoor weet u direct welke maatregelen u moet treffen. Het is van groot belang om zorgvuldig om te gaan met gevoelige data. Niet alleen ICT-technisch, maar ook beleidsmatig. Daarnaast loopt u bij onvoldoende bescherming van uw data het risico op privacyschending van uw klanten en werknemers. Dat leidt al snel tot reputatieschade, claims en boetes van toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteindelijk kunt u zelfs het vertrouwen van klanten en medewerkers verliezen. Daartegenover staat dat het aantoonbaar goed beheren van data uw bedrijf kan onderscheiden van de concurrentie. Onze specialisten hebben ruime ervaring en waarborgen uw privacy.

Zicht in uw privacy risico’s met advies van Van Oers

Uw eigen privacy strategie

Cruciaal is een privacy strategie waarin u beschrijft hoe uw organisatie persoonsgegevens gebruikt, verwerkt en beschermt. Privacy risico’s ontstaan niet alleen door moedwillige cybercrime, maar ook door onbedoelde incidenten als gevolg van menselijke fouten of technisch falen. Dat vraagt om technische én organisatorische beveiligingsmaatregelen.

De Europese privacy verordening raakt elke organisatie die structureel met persoonsgegevens werkt. Voor de meeste organisaties is het daarom verstandig om een Privacy Impact Assessment uit te laten voeren om zo de privacy risico’s en alle gegevensverwerkingen in kaart te brengen.

Wat houdt de privacywet in?

 • Verwerken van persoonsgegeven als het echt niet anders kan.
 • Gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren en het recht om vergeten te worden.
 • Datalek binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen, zoals:
  – Encryptie van bestanden.
  – Toegangsbeheer met betrekking tot persoonsgegevens.
  – Risicoanalyse om kwetsbaarheden te ontdekken.
 • Grondslagen van de verwerking.
 • Strengere eisen aan toestemming om gegevens te bewaren.
 • Strengere eisen aan de informatieverplichting richting de betrokkene(n).
 • Boetes lopen op tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet.

Privacy Impact Assessment

Met het Privacy Impact Assessment leggen we systematisch uw privacy gerelateerde risico’’s bloot, hoe een datalek een betrokkenen schaadt en in hoeverre u voldoet aan de Europese Privacy Wetgeving (GDPR (General Data Protection Regulation) en de Nederlandse versie AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ziet u in hoeverre een lek betrokkenen schaadt. De resultaten van dit assessment vormen een vertrekpunt voor gerichte acties om privacy risico’s te verminderen. Het assessment staat niet op zichzelf, maar moet onderdeel zijn van uw informatiebeveiligings- en risicomanagementbeleid. We gaan na welke gegevens u opslaat en verwerkt, welke privacy risico’s uw organisatie bedreigen, welke passende maatregelen u moet nemen, in hoeverre u voldoet aan de Europese privacy wetgeving en hoe het actieplan eruit moet zien om de verplichtingen vanuit het wettelijk kader op te volgen om zodoende te voldoen aan een passend niveau van privacybescherming.

Zicht in uw privacy risico’s met Advies van Van Oers

AVG Tool

Van Oers kan uw organisatie faciliteren in een tool die het op orde brengen van de AVG-compliance eenvoudig maakt. De tool neemt u stap voor stap mee, middels een workflow, in de verschillende acties die uw organisatie moet ondernemen om blijvend aan de AVG te voldoen. Privacy incidenten kunnen in de tool worden geregistreerd en afgehandeld. De tool voorziet in een register van verwerkingen en doet hier voorstellen in. De tool biedt continu inzicht in de status van AVG-compliance én waar nog acties ondernomen moeten worden.

Brechtje Brugman Dekkers
Brechtje Brugman-Dekkers | Manager IT advies
Benieuwd wat uw privacy risico’s zijn en hoe u ze kunt voorkomen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek