Typ hier uw zoekwoord

Hier worden de verwachte wijzigingen voor Prinsjesdag met betrekking tot de Inkomstenbelasting besproken. De wijzigingen voor de overige belastingmiddelen zijn te lezen via deze link.

Inkomstenbelasting

Box 1

Energie-investeringsaftrek

Het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt verlaagd. Daarbij wordt ook het maximale investeringsbedrag dat voor de aftrek in aanmerking komt verlaagd. De horizonbepaling wordt verlengd, wat inhoudt dat de EIA over 5 jaar opnieuw een evaluatie moet plaatsvinden in hoeverre de EIA nog een doelmatig instrument is.

Verruiming herinvesteringsreserve

Het gebruik van de herinvesteringsreserve wordt bij gedeeltelijke staking toegankelijker gemaakt, dit om barrières voor stoppende agrariërs weg te nemen.

Zelfstandigenaftrek

In het belastingplan 2023 is aangegeven dat de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd tot maximaal €900 in 2027. Dit heeft tot gevolg dat de zelfstandigenaftrek in 2024 €3.750 zal bedragen (€5.030 in 2023).

Lucratief belangregeling

Bij de beoordeling of er sprake is van een lucratief belang dienen ook leningen die niet kwalificeren als informeel kapitaal te worden meegenomen voor de 10% eis. Dit is een reparatie naar aanleiding van de Hoge Raad uitspraak van 14 april 2023 en heeft terugwerkende kracht tot 26 juni 2023.

Eigenwoningregeling

Er komt een reparatie in de eigenwoningregeling bij verhuisregelingen voor partners met een eigenwoningverleden. Het gaat hier om huizenbezitters die na 1 januari 2013 een koopwoning hebben gekocht en later een andere woning gaan kopen met een andere partner. In deze situaties kan de grondslag voor het inkomen uit eigen woning anders uitpakken afhankelijk van de vraag of de oude woning wordt verkocht voordat of nadat de nieuwe woning wordt gekocht en betrokken. Dit verschil is niet beoogd en er wordt een oplossing uitgewerkt.

Aftrek specifieke zorgkosten

De regeling aftrek specifieke zorgkosten is op een aantal punten negatief beoordeeld op doeltreffendheud en doeltmatigheid. Uit de Voorjaarsnota 2023 blijkt dat de Staatsecretaris op Prinsjesdag met een kabinetsreactie wil komen op deze evaluatie. Het is de bedoeling dat dan duidelijker wordt hoe de middelen voor chronisch zieken en gehandicapten gerichter ingezet kunnen worden.

Giftenaftrek

Voor giften in natura met een waarde van € 10.000 (€ 20.000 bij fiscale partners) per jaar wordt een taxatierapport verplicht.

Box 2

Tarief

Op dit moment is het box 2 tarief 26,9%. Vanaf 2024 komen er twee schijven voor de berekening van de box 2 belasting. De eerste schijf loopt tot € 67.000 en heeft een tarief van 24,5%. Voor de inkomsten boven de € 67.000 geldt een tarief van 31%. Daarbij is in het Belastingplan 2023 ook aangegeven dat vanaf 2025 de hoogte van de algemene heffingskorting afhankelijk zal worden van het gehele verzamelinkomen, dus inclusief het inkomen box 2 en box 3. Tot nu toe is de hoogte van de heffingskorting alleen afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit werk en woning (box 1). Door deze wijziging zal het effectieve tarief regelmatig hoger liggen dan 30%.

Excessief lenen

Er komen twee wijzigingen in de maatregel tegen excessief lenen:

 1. Indien belastingplichtige na emigratie bovenmatig geld leende van een nieuwe in het buitenland gevestigde BV, werd de conserverende aanslag ingevorderd. Deze ongewenste uitkomst wordt gerepareerd.
 2. Er komt een aanpassing in de toedeling van het maximum bedrag excessief lenen bij het einde van een fiscaal partnerschap.

  Doorschuifregeling bij bedrijfsopvolging

  In de kamerbrief van 29 juni 2023 zijn de aangekondigde aanpassingen uit de voorjaarsnota verder ingevuld. De aanpassingen bevatten zowel versoepelingen als versoberingen. Het doel van de aanpassingen is het verbeteren van de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de bedrijfsopvolgingsregeling. Daarnaast wordt ook oneigenlijk gebruik aangepakt. De aanpassingen worden verder toegelicht in dit artikel.

  Box 3

  In de voorjaarsnota is aangegeven dat het nieuwe stelsel op basis van het werkelijk rendement niet eerder zal ingaan dan 1 januari 2027. Doordat het nieuwe stelsel weer een jaar wordt uitgesteld is er in 2026 een budgettaire derving van € 395 miljoen, deze derving moet gedekt worden binnen het box 3 systeem. Er wordt nu nagedacht over een verfijning van de forfaitaire categorieën in combinatie met een verhoging van het box 3 tarief naar maximaal 38% per 2024.

  1. In de voorjaarsnota zijn ook nog een aantal kleine aanpassingen in het huidige forfaitaire systeem voorgesteld Het is de bedoeling dat deze wijzigingen per 2023 gaan gelden, er moet echter wel eerst nog een wetswijziging komen waarmee de Tweede en Eerste kamer dan moeten instemmen. Het betreft de volgende aanpassingen:
   Het aandeel in het vermogen van een VvE valt niet meer in de categorie overige bezittingen, maar in de categorie banktegoeden.
  2. Het aandeel in het vermogen op de derdengeldenrekening van een notaris zal ook niet meer in de categorie overige bezittingen aangegeven hoeven te worden, maar dient in de categorie banktegoeden geplaatst te worden.
  3. Defiscalisering van vorderingen en schulden in box 3 tussen fiscaal partners en tussen ouder en minderjarig kind.

  Overig

  De betalingskorting bij voorlopige aanslagen inkomstenbelasting wordt per 2024 afgeschaft.

  Ymke Workum - Vink
  Ymke Workum - Vink
  Manager bureau vaktechniek fiscaal
  • icon
  Ymke Workum - Vink
  Ymke Workum - Vink

  Oeps! We konden je formulier niet vinden.

  Ymke Workum - Vink
  Ymke Workum - Vink | Manager bureau vaktechniek fiscaal
  Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
  Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!